2019 / 03 / 27         20°C         92%

最新消息

澳门国际机场引入新武二广福潮美食,提供澳门本地特色餐饮服务
2019 / 03 / 26
澳门国际机场代表出席在菲律宾宿雾举行的2019亚洲航线发展论坛
2019 / 03 / 22
澳门国际机场中山候机室大楼正式啟用
2019 / 03 / 15