2022 / 12 / 09         14~22°C         55~90%

澳门国际机场已张贴场所码供健康码行程记录

2022 / 01 / 04

         为配合澳门特区政府防疫政策及推行使用澳门健康码手机应用程式行程记录功能,澳门国际机场已於2021年12月30日张贴所属的场所码於所有入口,并鼓励进入机场人士扫描机场场所二维码以记录行程。

         澳门健康码手机应用程式行程记录功能的最主要目的是为了协助病例及接触者准确回忆近期的行程,以配合当局的流行病学调查工作;市民可透过应用程式与病例的行程进行对比,以便及时获得风险提示讯息以及加快对风险人群的识别及管理,提高抗撃疫情的效率。

         以下是澳门国际机场埸所码、澳门健康码手机应用程式下载码,以及扫描场所码后的截图以供参考。