2022 / 07 / 01         24~27°C         80~98%

最新消息

澳门国际机场按应急方案做好防颱风准备措施
2022 / 07 / 01
执行委员会成员实地检查防疫措施和预案落实情况
2022 / 06 / 22
CAM代表出席中国民用机场协会第五届会员代表大会
2022 / 06 / 22