2019 / 12 / 13         16~23°C         55~90%

最新消息

通告: 澳门国际机场停车场临时封闭
2019 / 12 / 11
澳门国际机场营运25周年之际感想
2019 / 12 / 08
澳门国际机场代表参加“第四届旅客忠诚度中国高峰会议2019”
2019 / 12 / 05