2020 / 02 / 17         8~15°C         35~80%

最新消息

澳门国际机场商户调整营运时间
2020 / 02 / 11
CAM机场营运部回应《澳门讲场》听眾发表内容
2020 / 02 / 06
CAM防疫简报II——防疫应变工作小组慰问机场前线员工
2020 / 02 / 05