2021 / 01 / 19         11~19°C         45~80%

最新消息

澳門國際機場電子飛行進程單系統正式上線投運
2021 / 01 / 18
國檢-澳門國際機場核酸檢測中心正式啟用
2021 / 01 / 13
澳門國際機場營運25周年推出線上幸運輪遊戲活動
2021 / 01 / 08