2023 / 01 / 30         12~19°C         45~85%

機場範圍內可供航空相關公司租賃的空間如下

2018 / 09 / 11

1.     候機樓離境層非禁區航空公司櫃台;

2.     機庫辦公室(已租賃停泊機位之通用航空公司優先);

3.     機場物流商務中心一樓辦公室。

若有興趣租賃以上空間之航空相關企業,請以電話+853 8598 8835連絡我司計劃暨商務拓展部黃先生。