2020 / 07 / 02         26~31°C         75~98%

最新消息

第PTB202001C号公开招标公告澳门国际机场便利店服务之转特许公开招标
2020 / 06 / 08
澳门国际机场转用新微信官方帐号启用
2020 / 05 / 29
CAM第六次防疫应变工作小组会议 为营运復苏準备
2020 / 05 / 28