2022 / 08 / 15         25~30°C         75~98%

最新消息

澳门国际机场成功获国际机场协会升级至【机场客户体验认证】第二级
2022 / 07 / 15
CAM防疫应变小组召开紧急会议
2022 / 07 / 04
澳门国际机场按应急方案做好防颱风准备措施
2022 / 07 / 01