2024 / 06 / 18         27~31°C         70~95%

最新消息

澳门国际机场航线推介会及路展活动(中山站)
2024 / 06 / 13
澳门国际机场增设「无随身行李旅客快捷通道」提升旅客出行体验
2024 / 06 / 07
CAM 代表与大韩航空落实一票到底「澳门-首尔-里斯本」航班
2024 / 06 / 07